Risico-analyse

Elke aanvrager van ondersteuning via een pgb dient een budgetaanvraag in, die vergezeld gaat van informatie. Toch blijkt uit de praktijk dat er goede redenen zijn om over bepaalde feitelijke factoren wat meer zekerheid te krijgen, bij voorkeur ‘zwart-op-wit’. De scan biedt daarom een korte set vragen met ieder een bepaald gewicht in de beoordeling. Wat de aanvrager bij de beantwoording verklaart kan niet alleen voor uw inschatting, maar ook juridisch van betekenis zijn.

Voor zichzelf of voor een ander

Bij de risicovragenlijst dient de aanvrager zichzelf allereerst te identificeren en aan te geven voor wie het pgb is bedoeld: voor zichzelf of voor iemand anders. Er zijn immers verschillende rollen mogelijk en de positie van de beheerder kan verschil maken bij de inschatting van de risico’s.

Risico’s in de zorgsituatie

De ervaring leert dat veel van de risico’s op fouten en fraude liggen aan de kant van de aanbieders van ondersteuning en pgb-beheerders. Daarom bevragen wij in de scan de zorgsituatie. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld de vraag of de zorgverlening al is gestart voorafgaand aan de toekenning van een pgb.

Risico’s in de leefsituatie

De risicoanalyse gaat over feitelijke gegevenheden in de zorg- en leefsituatie van de cliënt of diens vertegenwoordiger. De vragen over verslaving en schulden zijn daarbij als kritisch aangemerkt, evenals de vraag naar de onafhankelijkheid bij de keus van woonruimte. U herkent ongetwijfeld het belang hiervan.

PGB-Oké